Koncept za medpredmetno vsebino domoljubje

Naziv: Koncept za medpredmetno vsebino domoljubje
Tip: PDF datoteka (.pdf)
Velikost: 475 kB
Za prenos kliknite na ikono
 

1 Uvod

Pričujoči dokument je koncept  za  vključevanje domoljubnih vsebin v  osnovnošolske in srednješolske predmete ter izbirne predmete in vsebine, interesne dejavnosti, skratka, v celotni šolski prostor, kjer je čas tudi za počitek, odmor, druženje in igro. Dokument je s prilagoditvami uporaben tudi za vrtec.

Domoljubje je vrednota, ki jo moramo načrtno gojiti v družini, šoli in državi. Vrtec, osnovna šola, srednja šola in univerza so prostori, kjer domoljubje ne sme manjkati. Zato je namen gradiva spodbuditi  prisotnost domoljubnih vsebin v omenjenih okoljih in dati ustrezen okvir za njihovo uvajanje.

Šola  učence in dijake vodi do znanja in spretnosti, jim omogoča pridobivati socialne kompetence, jim skupaj s starši pomaga usvajati vrednote ter  jih vodi na poti pridobivanja vrlin. Zavest o tem, da obstaja družina, ki človeku nudi podporo v dobrem in slabem, in da obstaja domovina, kjer  je  sprejet in razumljen, vodi k načelu, da je država okvir domovine, pomoč posamezniku in raznoterim socialnim skupnostim. Domoljubje je torej eden izmed pomembnih temeljev, na katerem slonita duhovna in materialna blaginja ter državljanska zavest. Koncept je podprt z gradivi na spletni strani, priročnikom, mejniki v slovenski zgodovini in šolskim koledarjem. Uporaba vsega naštetega skupaj lahko šoli pomembno pomaga pri  razvijanju  ene izmed univerzalnih vrednot – ljubezni do domovine.

2 Načela

Razvijanje domoljubja je zamišljeno kot medpredmetna vsebina z učnim načrtom, na podlagi katerega lahko učitelji ali vodstva šol izvajajo ali organizirajo aktivnosti, ki vodijo v uresničevanje spodaj navedenih ciljev.

Vsebine, povezane z domoljubjem, je možno izvajati kot samostojne vsebine, zlasti pri predmetih, kot so  slovenščina, etika in domovinska ter državljanska vzgoja, zgodovina, geografija, sociologija, materinščina. Možno jih je vključevati v vsebine in dejavnosti ter jih udejanjati predvsem skozi različne didaktične načine  pri  vseh predmetih.

Priporočljivo je, da si dejavnosti, povezane z domoljubjem, sledijo skozi celo šolsko leto in da so vključene v  letni  delovni  načrt  šole. Lahko jih seveda po svoji presoji v svoje delo vključujejo tudi posamezni učitelji. V dejavnosti je treba vključevati vse učence in dijake, priporočljivo pa je vključevati tudi njihove starše.

Delo z učenci in dijaki naj bo prilagojeno njihovi starosti in stopnji razvoja, pristop pa naj bo takšen, da so učenci in dijaki motivirani in čim samostojneje  izvajajo dejavnosti, individualno ali skupinsko.

Tako kot pri drugih predmetih je treba tudi pri tej medpredmetni vsebini omogočati, da učenci in dijaki razvijajo kritično mišljenje.

3 Cilji

  • Razvoj domoljubne zavesti pri vseh učencih in dijakih.
  • Razvoj kulturnih kompetenc, temelječih na  domoljubju.
  • Razvoj kritičnega mišljenja s posebnim poudarkom na  človekovih pravicah in demokraciji.
  • Razvoj  empatičnosti, tovarištva ter pripadnosti in ponosa na  domovino.
  • Poznavanje mejnikov zgodovine, ki so vplivali na nastanek slovenske države.
  • Povezovanje današnjega trenutka z zgodovinskimi dogodki kot možnimi vzroki razvoja dogodkov v sodobni Sloveniji.

4 Priporočene dejavnosti po obdobjih v šolskem letu

 

OBDOBJE

DEJAVNOST/ TEMATIKA

MOŽNI NAČINI

Začetek šole (september,oktober)

Vrednote, slovenščina kot temelji domovine in države

 

Slovesen prvi dan šole – začetek leta, s himno in zastavo – šola izbere  vrednote, ki jim bo posvečala  v šolskem letu posebno pozornost in zlasti  vrednoto, povezano z domoljubjem

Šolska proslava, recital dramskega igralca ali učitelja/-ev

 

Teden slovenske knjige v šoli – predstavitev  počitniškega branja sošolcem,  zlasti v povezavi z domovino, pomen slovenščine za suverenost  naroda, pomen ustrezne rabe slovenščine

Projekti, plakati, kulturni večer, vključevanje v različne predmete, povezava z zamejskimi Slovenci ali izseljenci

 

Suverenost temelji na kulturi in blagostanju:  npr. o nastanku slovenske vojske in slovenskega denarja

Pouk zgodovine, projekti finančne pismenosti,  pričetek izdelave  raziskovalnih ali seminarskih  nalog, didaktični pristopi pri matematiki,

November, december

Država kot porok demokracije in temeljno orodje za uresničevanje narodove suverenosti

 

Demos – pot v demokracijo

Ekskurzije, raziskovalne in seminarske naloge, vabilo gostu, npr. udeležencu  dogodkov ob nastanku Demosa; debatni krožki

 Nabava knjig o razvoju demokracije za šolsko knjižnico

 

Odločitev za plebiscit in izvedba ter rezultati plebiscita o samostojnosti Slovenije

Raziskovalne in seminarske naloge o zgodovinskih okoliščinah plebiscita za samostojnost Slovenije. Kulturni dan, povezan z zgodovinsko odločitvijo  o samostojnosti Slovenije- obisk muzeja.

Pouk zgodovine in  raziskovalne in seminarske naloge – vsi slovenski plebisciti

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

 

Sprava v Sloveniji – mesec prijateljstva

Pouk zgodovine in  raziskovalne in seminarske naloge,  npr. obisk grobov  padlih v 1. in 2. svetovni vojni, množičnih grobišč,  grobov padlih za Slovenijo.

Februar

Kultura kot temelj državnosti, Slovenija v svetu

 

Slovenščina, moj jezik in moj ponos

Proslava, kulturni dan/ večer, eseji

 

Umetnost  Slovenk in Slovencev v luči svetovne umetnosti

Projekti, kulturni dan, raziskovalne in seminarske naloge, pouk slovenščine, pouk umetnosti

 

Slovenci po svetu v svetovni zgodovini in sodobnosti, njihova dela in dosežki

Raziskovalne in seminarske naloge, pouk družboslovnih in naravoslovnih predmetov

 

Priznanje Slovenije kot suverene države

Raziskovalne in seminarske naloge,  pouk tujih jezikov in drugih družboslovnih predmetov, obisk zunanjega ministrstva

 

Slovenska osamosvojitev

Odkrivanje pisnih  in dokumentarnih virov o osamosvojitvenih procesih,  zapisi pričevanj ob obiskih veteranov

Konec šole (maj, junij)

Demokracija in človekove pravice;  Moja država

 

Človekove pravice – razvoj  in upoštevanje vrednote

Seminarske naloge o uresničevanju človekovih pravic v Sloveniji, pouk književnosti, zgodovine, etike, književnosti, pogovori in ekskurzije na povojna grobišča

 

Rojstvo države – od Karantanije do Slovenije

Seminarske in raziskovalne naloge, pouk slovenščine, zgodovine, geografije, umetnosti

 

Simboli države – grb, zastava, himna

Seminarske in raziskovalne naloge, pouk slovenščine, zgodovine, geografije, umetnosti,  šport kot način življenja in ponos države

 

Vojna za Slovenijo in neodvisnost Slovenije

Proslava, himna, športne igre, obisk vojašnice, vojaškega muzeja

 

5 Izvajalci medpredmetne vsebine

Izvajalci medpredmetne vsebine Domoljubje so lahko vsi učitelji in drugi strokovni delavci, ob njih pa tudi vabljeni gostje iz vrst staršev ali drugi, npr. udeleženci vojne za Slovenijo ali slovenski športniki mednarodnega slovesa.

6 Ocenjevanje  

Ocenjevanje izvedejo učitelji v skladu s  cilji oziroma standardi predmetov. Medpredmetna vsebina se ne ocenjuje, priporočljivo pa je nagraditi dobre raziskovalne in seminarske naloge, plakate, jih razstaviti in uvrstiti poročila o izvedenih dejavnostih medpredmetne vsebine v pedagoška poročila.

Priloge:               

  • Mejniki v slovenski zgodovini.
  • Priročnik dobrih praks vključevanja domoljubja v pouk in življenje šole.
  • Koledar dogodkov v šolskem letu.

 

Naziv: Koncept za medpredmetno vsebino domoljubje
Tip: PDF datoteka (.pdf)
Velikost: 283 kB
Za prenos kliknite na ikono